AC 밀란 vs 인터 밀란 골장면.gif

스포츠 게시판

[스포츠] AC 밀란 vs 인터 밀란 골장면.gif

20-21 세리에A 23라운드

AC 밀란 vs 인터 밀란

 

 

 

 

인터 라우타로 마르티네스 선제골

 

 

 

 

 

인터 라우타로 마르티네스 추가골

 

 

 

 

 

인터 루카쿠 추가골

 

 

 

 

AC 밀란 0 : 3 인터 밀란

 

 

주간 베스트